Nat comm. paper is out!

Out Nat Comm paper is out, check it out at the journal page or at the TiTech web site!!

Nature Communications

Real-time tracking reveals catalytic roles for the two DNA binding sites of Rad51

Kentaro Ito, Yasuto Murayama, Yumiko Kurokawa, Shuji Kanamaru, Yuichi Kokabu, Takahisa Maki, Tsutomu Mikawa, Bilge Argunhan, Hideo Tsubouchi, Mitsunori Ikeguchi, Masayuki Takahashi & Hiroshi Iwasaki

DOI :10.1038/s41467-020-16750-3 outer